Leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

– Opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden. – Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer. – Opdracht of overeenkomst: de overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen diensten te verrichten onder toepassing van de regeling. De overeenkomst en deze voorwaarden vormen samen een geheel.


Artikel 2. Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten in de relatie tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever respectievelijk hun rechtsopvolgers, waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien de opdrachtgever van opdrachtnemer bij de aanvaarding van de opdracht door opdrachtnemer verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

 

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na aanbiedingsdatum, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk en binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 4. Offertes worden geacht te zijn gebaseerd op de ten tijde van het doen van de offerte door de opdrachtgever verstrekte informatie en beschikbaar gestelde bescheiden en gegevens. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.
 5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. De verrichtingen van bedrijfsartsen zijn niet alle onderhavig aan omzetbelasting. Indien de overheid opdrachtnemer alsnog een heffingsplicht oplegt voor deze vorm van dienstverlening is opdrachtnemer gerechtigd deze kosten achteraf bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 7. Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzet en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 

Artikel 4. Uitvoering van de werkzaamheden

 1. Om de uitvoering van de opdracht/-overeenkomst goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens waarvan opdrachtnemer aangeeft deze nodig te hebben of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn.
 2. De uitvoering van de werkzaamheden geschied op een door de opdrachtnemer in goed onderling overleg met de opdrachtgever te bepalen plaats.
 3. Opdrachtgever verklaart dat, voor zover wettelijk verplicht, het medezeggenschapsorgaan van de opdrachtgever de vereiste instemming ter zake heeft verleend, alsmede dat met het medezeggenschapsorgaan overleg is gevoerd over de werkwijze en afspraken van activiteiten van opdrachtnemer en dat tevens regelmatig evaluatie plaatsvindt en overleg wordt gevoerd over relevante nieuwe informatie.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Reclames ten aanzien van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer, dienen uiterlijk binnen 30 dagen na het voltooien van de opdracht, maar ten minste binnen 8 dagen na het ontstaan van de oorzaak van de reclame, aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. 9. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van alle door haar verschafte gegevens. Eventuele fouten in berekeningen of aangeleverde informatie, die gebaseerd zijn op de door of vanwege de opdrachtgever verschafte gegevens zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 5. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
 2. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.De door opdrachtnemer ingeschakelde derden voeren hun werkzaamheden uit binnen de grenzen van de opdracht.

 

Artikel 6. Tarieven en kosten van de opdracht en overeenkomst

 1. De tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn exclusief de reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht- en overeenkomst gebonden kosten, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
 2. De kosten die worden gemaakt doordat derden worden ingeschakeld zijn niet inbegrepen. Indien, na overleg met opdrachtgever, derden worden ingeschakeld, worden de kosten hiervan aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Indien het noodzakelijk is medische informatie in te winnen bij derden, komen de kosten voor deze informatie, ook indien hiervoor geen overleg heeft plaatsgevonden voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Vorenstaande is ook van toepassing in geval van inschakeling van derden op grond van wettelijke regelingen. De kosten van overdracht van gegevens uit de dossiers als gevolg van het einde van de overeenkomst, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De verschuldigde kosten worden maandelijks in rekening gebracht.
 6. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

 

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Komt opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet of niet geheel na, dan is opdrachtnemer gerechtigd het verrichten van de overeengekomen diensten op te schorten, het geen de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag onverlet laat.
 2. Betwisting van de juistheid van de factuur, dan wel een onderdeel daarvan, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Evenzo is het de opdrachtgever niet toegestaan zich op verrekening jegens opdrachtnemer te beroepen.
 3. Het is de opdrachtgever nimmer toegestaan haar rechten uit een overeenkomst met opdrachtnemer over te dragen of te verpanden aan derden, tenzij opdrachtnemer daarin uitdrukkelijk en schriftelijk toestemt.
 4. De bedragen in de facturen genoemd, dienen ineens in hun geheel betaald te worden. Voor niet volledige betalingen of betalingen in termijnen is schriftelijke toestemming van opdrachtnemer vereist.
 5. Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 6. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
 7. Indien de opdracht/overeenkomst is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 8. Wijziging van de opdracht/-overeenkomst c.q. meerwerk

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht/overeenkomst kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht/overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 2. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal opdrachtnemer dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht/overeenkomst of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht/overeenkomst aan de opdrachtgever worden bevestigd.
 3. Opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 9. Annulering

Eenmalige en kortstondige diensten kunnen met een termijn van minimaal 3 werkdagen voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering door de opdrachtgever worden geannuleerd. Voor cursussen en projectmatige opdrachten geldt een annuleringstermijn van minimaal 10 werkdagen. Een termijn van minimaal twee werkdagen geld voor keuringen en verzuimbegeleiding activiteiten. De diensten die niet tijdig zijn geannuleerd, zullen volledig in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht of deelopdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd, dan wel indien opdrachtnemer geen beroeps aansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan de prijs van de deelopdracht;
 2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door, een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk;
 3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken;
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden;
 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

 

Artikel 11. Tekortschieten door opdrachtnemer in de nakoming van haar verplichtingen

 1. De opdrachtgever is van rechtswege in verzuim wanneer zij: – niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan haar verplichtingen jegens opdrachtnemer. – in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert. – anderszins haar normale bedrijfsactiviteiten niet langer ontplooit. 2. Opdrachtnemer kan in de gevallen genoemd in artikel 11 lid 1 zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden zulks onverminderd alle andere rechten of vorderingen die opdrachtnemer toekomen.
 2. Iedere vordering van opdrachtnemer op de opdrachtgever is in de gevallen genoemd in lid 1 van dit artikel direct en volledig opeisbaar.
 3. De opdrachtgever kan de overeenkomst met de opdrachtnemer alleen dan ontbinden wanneer door opdrachtnemer een schriftelijk vastgelegde uitdrukkelijk vermelde fatale termijn is overschreden met meer dan 8 dagen, dan wel opdrachtnemer binnen de hiervoor bedoelde fatale termijn, vermeerderen met 8 dagen, te kennen heeft gegeven dat zij binnen die tijd niet zal kunnen presteren.
 4. De opdrachtgever dient opdrachtnemer te allen tijde voor het inroepen van de ontbinding in de gelegenheid te stellen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

 

Artikel 12. Overmacht

In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 13. Duur en afsluiting van de opdracht van bepaalde werkzaamheden

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend.
  Opdrachtnemer kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.
 3. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever opdrachtnemer hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.